Разпространение

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСНО ЗФИ

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Глава пета от ЗФИ (чл.32) и чл. 17 от Устройствения правилник на ИА „Национален филмов център”.

За държавно подпомагане за разпространение могат да кандидатстват само лица, вписани в Единния публичен регистър, които нямат просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Държавното подпомагане се предоставя по искане на лицата, осъществяващи разпространението, които предоставят в агенцията статистическа информация за дейността си. 

  • Държавното подпомагане на разпространението на български филм и на филми, създадени при условията на копродукция се предоставя под формата на целеви финансови средства в размер до 50 на сто от бюджета му за разпространение и реклама.

Проектите кандидатстват в срок не по-късно от 1 месец преди датата на тръговската премиера. Към досието на проекта се прилагат договори за отстъпка на права и с лица, осъществяващи кинопоказ и документи, доказващи производството на филмови копия и рекламни ролки.

  • Държавното подпомагане на разпространението на европейски филм се предоставя в размер до 25 на сто от извършените разходи от разпространителя за съответния филм.

Проектите кандидатстват в срок не по-рано от 1 месец след датата на търговската премиера на филма. Към досието на проекта се прилагат договори за отстъпка на права, копия от разходните документи по бюджета за разпространение и документ за съответствие с Европейската конвенция за кинематографични копродукции.

Финансовата комисия извършва експертна оценка и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното финансово подпомагане. При извършване на експертната оценка комисията чрез секретаря може да изисква и да събира допълнителни доказателства, необходими за експертната оценка, както от вносителя на проекта, така и от лицата, издали документ, представен от вносителя на проекта.

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 142/29.11.2017 г. - КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КИНОПОКАЗ, МЕЖДУНАРОДНА ПРОМОЦИЯ И ФЕСТИВАЛИ

С цел планирането, изпълнението и разпределението на бюджета на ИА НФЦ по чл.18, ал.2, т.1 и т.2 от ЗФИ и адекватното разглеждане и финансиране на проектите по чл.32 от ЗФИ (разпространение и показ) и чл.34 от ЗФИ (фестивали и промоция) проектите по чл.32 и 34 от ЗФИ ще бъдат разглеждани на четири заседания на Финансовата комисия при ИА НФЦ в рамките на календарната 2018 година, които ще бъдат насрочени в 45 дневен срок, след крайната дата на прием на документите на кандидатстващите проекти

СПОДЕЛИ: