Фондове и програми

ЕВРОИМАЖ (EURIMAGES)

Европейски Фонд за подпомагане на филмови копродукции ЕВРОИМАЖ (EURIMAGES) е пан-европейски фонд за подпомагане на копродукции, разпространение и показ на европейски филми. Създаден е през 1989 г. като частично споразумение към Съвета на Европа /СЕ/. Централата му се намира в Страсбург, Франция, и в него членуват 37 от 47-те страни членки на СЕ: Австрия, Албания, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Управителен съвет
Фондът Евроимаж се ръководи от Управителен съвет, който включва представители на всяка страна членка. Управителният съвет, под егидата на своя Президент, определя политиката на Фонда и взема решения за отпускане на финансова помощ. Той се събира четири пъти годишно в различни европейски градове.

Секретариат
Секретариатът на Евроимаж се ръководи от Изпълнителен директор и отговаря за изпълнение на решенията, взети от Управителния съвет. Той поддържа връзка с продуцентите и има за задача да преценява дали заявките за подкрепа отговарят на изискванията, както и да следи за изпълнението на договорите за финансово подпомагане.

Решения
Секретариатът прилага критериите за право на участие и докладва на Управителния съвет. Проектите, които Секретариатът е допуснал до участие, се оценяват от Управителния съвет, който се възползва от художествената компетентност на независими професионалисти за четене на сценариите. При вземането на решение за отпускане на финансово подпомагане Управителният съвет прилага критериите за подбор, залегнали в правилата на Евроимаж.

Бюджет
Годишният бюджет на Евроимаж за 2016 г. възлиза на 25 милиона евро. Тази финансова рамка се набира най-вече от членския внос на страните членки, както и от възстановените средства от подкрепата, която Фондът отпуска.

Финансиране
Фондът подпомага европейската аудио-визуална индустрия, като осигурява финансова подкрепа за европейски филмови творби. По този начин Фондът поощрява сътрудничеството между утвърдените професионалисти от различни европейски страни.
 
Схеми на финансиране
- подкрепа за филмови копродукции
- подкрепа за разпространение в киносалони
- покрепа за кинопоказ

Форми на финансиране
- безлихвен заем за подкрепа за филмови копродукции, като заемите се изплащат от приходите, генерирани от подкрепените проекти.
- субсидия за подкрепа за разпространение в киносалони и кинопоказ

Срокове за кандидатстване

• Заседание март 2017
• Краен срок 12 януари 2017

• Заседание юни 2017
• Краен срок 20 април 2017

• Заседание октомври 2017
• Краен срок 24 август 2017

• Заседание  декември 2017
• Краен срок 24 октомври 2017

Условия
- Заявки за подкрепа се подават он-лайн и се използва официалната форма на Евроимаж виж тук, придружена от необходимата документация.

- При подаване на проектите е задължително кандидатите да се свържат с националните си представители на най-ранен етап. Ако такава връзка не е осъществена преди заседанието на Евроимаж, проектът ще отпадне от дневния ред.

- За да бъде разгледана заявката на заседание на Управителния съвет, всички материали трябва да бъдат получени при Изпълнителния директор на Секретариата, не по-късно от официалния краен срок.

За повече информация:

www.coe.int/eurimages

СПОДЕЛИ: