Полезно

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С РЕГИСТРАЦИИТЕ В ЕДИННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Не. За тези три регистрации в Единния публичен регистър на ИА НФЦ се изисква да сте регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.

- Ако желаете регистрация за филмов продуцент, киноразпространител или лице, осъществяващо показ на филми, попълвате съответното Заявление за регистрация, публикувано на интернет страницата на ИА НФЦ (виж тук) и прилагате копия на изброените в него документи. Таксата за всяка регистрация е еднократна и е в размер на 240 лв., внесена по банков път, по сметката на ИА НФЦ.
- Ако регистрирате киносалон, не е задължително да имате търговска фирма. Може да представлявате някакъв вид организация или да сте юридическо лице с нестопанска цел. Попълвате Заявлението за регистрация (виж тук) и прилагате копия на изброените в него документи. Регистрацията на киносалона се извършва или от собствениците, като се прилага копие от Нотариалния акт на киносалона, или от наемателите, като се прилага копие от Договора за наем. Таксата е еднократна и е в размер на 240 лв., внесена по банков път, по сметката на ИА НФЦ.
- Ако регистрирате чужда филмова продукция или копродукция, включително с участието на български филмов продуцент, която се снима на територията на Република България, трябва да направите нейната регистрация 14 дни преди началото на снимките. Попълвате Заявлението за регистрация (виж тук) и прилагате копия от изброените в него документи. Таксата за регистрацията е еднократна и е в размер на 1500 лв., когато снимачният период е до 1 месец и 3000 лв., когато снимачният период е над 1 месец за игрални продукции. Таксата е еднократна и е в размер на 300 лв. при регистрация на документален или анимационен филм, внесена по банков път, по сметката на ИА НФЦ. Тарифа на таксите, които се събират по ЗФИ виж тук.

Необходимо е да предоставите имейл, на който ще Ви бъде даден достъп до електронната програма “СтаСи”. Той може да бъде създаден именно за тази цел и да се ползва от един, двама или повече Ваши служители.
Сроковете за въвеждането на данните са понеделник до 16.30 часа – за киноразпространителите и вторник – до 20.00 часа – за киносалоните. След посочените часове програмата се затваря и данни не могат да се въвеждат.
Не трябва да се пропускат дните и часовете за въвеждането на статистическата информация.

В този случай извършвате административно нарушение и тогава влиза в сила Глава седма на Закона, а именно Административно-наказателните разпоредби. Те се изразяват в различен размер парични глоби и имуществени санкции в зависимост от вида на нарушението.

УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
БАЕ код - UNCR9660
SWIFT BIC код - UNCRBGSF
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ФИЛМИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА ВИЗА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ/ПОКАЗ

- Първо, трябва да имате регистрация за разпространител на филми в Единния публичен регистър на ИА НФЦ.
- Второ, попълвате електронното Заявление за виза в системата “СтаСи”.
- Трето, организирате прожекция в киносалон за Комисията по категоризация.
- Четвърто, след поставянето на категорията на филма от Комисията по категоризация, внасяте такса по банков път, по сметката на ИА НФЦ – както следва:
1. за разпространение и/или показ в киносалон:
а) на филм с категория "А", "В", "С" и "D" - 100 лв.;
б) на филм с категория "X" - 150 лв.;
2. за разпространение и/или показ на видеоносител и/или DVD, или на друг носител:
а) на филм с категория "А", "В", "С" и "D" - 80 лв.;
б) на филм с категория "X" - 150 лв.
Тарифа на таксите, които се събират по ЗФИ виж тук.

След като сте направили регистрация за киноразпространител, трябва да предоставите имейл, на който да бъде даден достъп до електронната програма “СтаСи”, чрез която подавате Вашето Заявление за виза и въвеждате статистическите данни по чл. 43 от ЗФИ. Когато получите своята парола за влизане в програмата “СтаСи”, попълвате електронен формуляр - Заявление за виза за разпространение/показ на филм.

Посочвате компанията, която държи правата за разпространение и вписвате срока на лиценза въз основа на сключения от Вас договор.
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЛМОВИ ПРОЕКТИ, ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОКАЗ, ЗА ПРОМОЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ

Условията за кандидатстване са описани подробно в Глава пета от ЗФИ и чл. 16 от Устройствения правилник на ИА НФЦ. За финансово подпомагане могат да кандидатстват само продуценти, регистрирани по ЗФИ в Единния публичен регистър на ИА НФЦ, които нямат задължения към ИА НФЦ или към държавата. Конкурсната процедура се обявява със заповед на изпълнителния директор на ИА НФЦ (в края на календарната година за конкурсите през следващата година), която се публикува на интернет страницата на ИА НФЦ (виж тук).

Конкурсните сесии - сроковете за подаване на документи и обработването им, разглеждането на проектите от Национална художествена комисия и Финансова комисия, се обявяват със заповед на изпълнителния директор на ИА НФЦ (в края на календарната година за конкурсите през следваща година), която се публикува на интернет страницата на ИА НФЦ (виж тук).

Таксата за кандидатстване за разглеждане на филмов проект е 690 лв.
- 460 лв. - за разглеждане на проект от Национална художествена комисия
- 230 лв. - след първи етап от конкурсната процедура, при допускане на проект за разглеждане от Финансова комисия.
Таксата се внася по банков път, по сметката на ИА НФЦ:

УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
БАЕ код - UNCR9660
SWIFT BIC код - UNCRBGSF
Вносната бележка/платежно нареждане и копие от фактурата, издадена от ИА НФЦ се прилагат към документацията на проекта.

Тарифа на таксите, които се събират по ЗФИ (виж тук).


Могат да кандидатстват само юридически лица/продуценти, регистрирани по ЗФИ в Единния публичен регистър на ИА НФЦ.

Не. Кандидатства само продуцент, регистриран по ЗФИ в Единния публичен регистър на ИА НФЦ.

Според действаща дефиниция на ЗФИ - дебютен филм е първият филм на режисьор извън процеса на обучение във висше училище. Кандидатства продуцентът, регистриран по ЗФИ в Единния публичен регистър на ИА НФЦ.

Средствата за финансиране на филмови проекти се обявяват в началото на календарната година (след публикуване на Бюджета на ИА НФЦ, който е част от Републиканския бюджет на РБ). Заповедта на изпълнителния директор, с която се определят средствата се публикува на интернет страницата на ИА НФЦ (виж тук).

Според условията на ЗФИ размерът на средствата, които се предоставят под форма на безвъзмездна държавна помощ е в рамките на 50% от бюджета на проекта, а за нискобюджетни - до 80%. Въпреки определения процент, помощта не може да бъде повече от 1 180 000 лева за игрален филм, 118 000 лева за документален филм и 8800 лева за минута – анимационен филм.

Съдържанието на проекта се определя от вида кино – игрално, документално, анимационно. Необходимите документи за съответните категории проекти са описани в Устройствения правилник на ИА НФЦ (Приложение №2) и са включени в Заявление за кандидатстване с проект, публикувано на интернет страницата на ИА НФЦ - кандидатстване пред Национална художествена комисия към съответния вид кино.

Проектите кандидатстват за разглеждане от Национална художествена комисия в 10 /десет/ екземпляра, от които 1 /един/ придружен от Заявлението с всички документи по т.1. и т.2, окомплектован като досие в папка с машинка (не със спирала или шина) - с възможност за практично обработване на документи - архивиране, надграждане на досие, копиране, размножаване и други 9 /девет/ - с всички документи по т.1. от Заявлението (предназначени за членовете на НХК, които оценяват проекта по критериите на ЗФИ), които могат да бъдат подвързани със спирала, шина, като книга и по начин, практичен за четене.

Проектите кандидатстват за разглеждане от Национална художествена комисия в 10 /десет/ екземпляра, от които 1 /един/ придружен от Заявлението с всички документи по т.1. и т.2, окомплектован като досие в папка с машинка (не със спирала или шина) - с възможност за практично обработване на документи - архивиране, надграждане на досие, копиране, размножаване и други 9 /девет/ - с всички документи по т.1. от Заявлението (предназначени за членовете на НХК, които оценяват проекта по критериите на ЗФИ), които могат да бъдат подвързани със спирала, шина, като книга и по начин, практичен за четене.

Не. Вие представяте в един екземпляр на електронен носител всички документи по Заявлението за кандидатстване с проект, но това не замества хартиените екземпляри.

1 месец, предвид крайния срок за приемане на документи.

Графичен образец на сценарий, част от документите за кандидатстване пред Национална художествена комисия по игрално кино виж тук.

Договорът между продуцента и авторите се сключва на основание правилата на Закона за авторското право и сродните му права и урежда отношенията помежду им при и по повод създаването и използването на филма. ИА НФЦ не може да определя как ще се уреждат тези отношения и няма типов договор в тази насока. Договорите на продуцента с авторите следва да съдържа минимум обем на отстъпените права, срок за отстъпване/уреждане на права, територия за която са отстъпени.

Образец на бюджет, част от документите за кандидатстване пред съответната Национална художествена комисия е публикуван на интернет страницата на ИА НФЦ.

Образец на финансов план, част от документите за представяне на съответния проект пред Финансова комисия е публикуван на интернет страницата на ИА НФЦ.

Това е носителят, който се предава в ИА НФЦ след създаване на филма и приемане на окончателната му версия от Националната техническа комисия. Видът на носителя се определя в договора между ИА НФЦ и продуцента за предоставяне на финансова подкрепа.

Това е удостоверение или протокол, издаден от Българска национална филмотека, с което се удостоверява предаването на материалите по завършен филм на продуцента, съобразно условията на ЗАПСП.

Проектът се внася за разглеждане от Финансова комисия. Сроковете за подаване на документи за Финансова комисия, част от конкурсната процедура, се определят със заповед на изпълнителния директор на ИА НФЦ (в края на календарната година за конкурсите през следваща година), която се публикува на интернет страницата на ИА НФЦ (виж тук).

Съдържанието на проекта се определя от вида кино – игрално, документално, анимационно. Необходимите документи са включени в Заявление за подпомагане на филмов проект, публикувано на интернет страницата на ИА НФЦ – представяне на проект пред Финансова комисия към съответния вид кино. Проектите се внасят за разглеждане от Финансова комисия, придружени от Заявление за подпомагане на филмов проект - в 7 /седем/ еднообразни екземпляра – според броя на членовете, от които 1 /един/ окомплектован като досие в папка с машинка (не със спирала или шина) - с възможност за практично обработване на документи - архивиране, надграждане на досие, копиране, размножаване и други 6 /шест/. Документите са идентични с тези, с които се кандидатства пред Художествена комисия. Към досието на проекта се прилагат задължителните документи, доказващи бюджета.

Да. Сроковете за подаване на проекти за разглеждане от Финансова комисия се определят със заповед на изпълнителния директор на ИА НФЦ (в края на календарната година за конкурсите през следващата година), която се публикува на интернет страницата на ИА НФЦ. (виж тук)

Таксата за разглеждане на проект от Финансова комисия е в зависимост от вида на проекта.
- 230 лв. за проект, одобрен за финансиране след разглеждане от Художествена комисия
- 250 лв. за проект за разпространение и показ на български филм, за промоция на български филми на международни и национални кинофестивали.
Таксата се внася по банков път, по сметката на ИА НФЦ:
УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
БАЕ код - UNCR9660
SWIFT BIC код - UNCRBGSF
Вносната бележка/платежно нареждане и копие от фактурата, издадена от ИА НФЦ се прилагат към документацията на проекта.

Тарифа на таксите, които се събират по ЗФИ виж тук.

След издаване на заповед на изпълнителния директор, с която се определя размера на държавното финансово подпомагане, се сключва договор между ИА НФЦ и продуцента за финансиране на проекта.
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТИ ЗА НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СТАТУТ НА ОФИЦИАЛНА КОПРОДУКЦИЯ

Статут на официална копродукция се получава на основание на Европейската конвенция за кинематографичната копродукция или на някой от действащите двустранни споразумения за копродукция, сключени между България и други страни /Франция, Русия, Италия, Канада, Израел/.
Заявление за допускане до режим на копродукция с изброени съпътстващи документи виж тук.

Сертификат за определяне на произведение като “български филм” се получава на основание на определението в ЗФИ.
Необходими документи: списък на българските елементи (Приложение №1 към ЗФИ), подписан и подпечатан от продуцента на филма с възможност за предоставяне на проверими документи (националност/местоживеене на участниците, места за снимки, декор, ползване на лаборатория, студиа и др.).

Сертификат за определяне на произведение като “европейски филм” се получава на основание на определенията в Европейската конвенция за кинематографичната копродукция и/или ЗФИ.
Необходими документи: списък на европейските елементи (Анекс 2 към ЕККК и/или Приложение №2 към ЗФИ), подписан и подпечатан от продуцентите на филма с възможност за предоставяне на проверими документи (националност/местоживеене на участниците, места за снимки, декор, ползване на лаборатория, студиа и др.)

ВЪПРОСИ С УРЕЖДАНЕТО НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ/ПОКАЗ/ИЗЛЪЧВАНЕ НА ФИЛМИ
СПОДЕЛИ: