За нас

 Конкурс за „главен експерт” в Изпълнителна агенция „Национален филмов център”.


Изпълнителна агенция „Национален филмов център”, град София, бул. „Дондуков” №2А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен експерт” в Изпълнителна агенция „Национален филмов център”.

Длъжността изисква осигуряване на административното обслужване и обработка на договорна информация, свързана с изпълнение/реализиране на филмопроизводството, разпространението, промоцията на филми, извършвани под формата на безвъзмездна държавна помощ, предоставяна от ИА „Национален филмов център”, архивирането на служебна документация, деловодната обработка на кореспонденцията, като  приема, регистрира и насочва документи към адресати служители на ИА НФЦ или договорни страни.

Размерът на основната заплата за длъжността е 740 лв.

І.   Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:
 1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”.
 2. Изисквания за професионален опит или ранг:
  а) минимален професионален опит – 3 години, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността;
  б) ІV /четвърти/ младши ранг- ако кандидатът не притежава изискуемия професионален опит.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 - предпочитана специалност – финансово-стопански науки и икономическо образование;
  - познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;
 - умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;
 - умения за писмена комуникация;
 - добри компютърни умения - работа с Windows (Word, Excel) и интернет;
 - владеене на западен език;
 - квалификация по мениджмънт;
 - опит в областта на филмовата индустрия.
     
ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

ІV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в сградата на ИА „Национален филмов център” – град София, бул. „Дондуков” №2А, стая 718 в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, като  прилагат следните документи :
 - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
 - копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно-квалификационна степен;
 - копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  и/ или придобития ранг като държавен служител.

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на ИА „Национален филмов център” – град София, бул. „Дондуков” №2А, както и на електронната й страница - www.nfc.bg.

Камен Балкански
Изпълнителен директор
ИА НФЦ

СПОДЕЛИ: