Обществени поръчки

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Обявена от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ обществена поръчка, възлагана по реда, условията и процедурните правила на Глава 8 „А“ от ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали за промотиране дейността на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ и отбелязване на 100 години българско кино“.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл. 101б, ал. 3, предл. първо от Закона за обществените поръчки представям за публикуване в ръководените от вас средства за масово осведомяване (медии), информация, свързана с обявена на основание чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава 8 „А“ от ЗОП обществена поръчка, при следните условия:

I. Наименование и контакт с Възложителя:

„Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, с административен адрес: гр. София, бул. „Дондуков” №2А, тел.: 02/988 38 31, факс: 02/987 36 26.

II. Обект и предмет на поръчката:

1. Обект – доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

2. Предмет – „Отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали за промотиране дейността на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ и отбелязване на 100 години българско кино“.


III. Обхват на възлаганите доставки и прогнозна стойност на поръчката:

В обхвата на дейностите, предмет на възлагане, се включва отпечатването и доставката на рекламно-информационни материали, индивидуализирани по вид, обем и обхват както следва:
1. Каталог „Фестивал Златна роза“ - 500 бр.;
2. Каталог „Златен ритон“ - 500 бр.;
3. Плакати „Фестивал Златна роза“ – 300 – 500 бр.;
4. Плакати „Златен ритон“ - 300 – 500 бр.;
5. Покани „Фестивал Златна роза“ – 400 бр.;
6. Покани „Златен ритон“ - 400 бр.;
7. Баджове „Фестивал Златна роза“ - 400 бр.;
8. Баджове „Златен ритон“ - 400 бр.;
9. Бюлетин „Творческа Европа” - 2 издания х 1 000 бр.

Прогнозна стойност - 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), без вкл. ДДС

IV. Срок за получаване на оферти: 10.07.2015 г.

VI. Публичната покана е публикувана в регистъра на обществените поръчки на 29.06.2015 г.
Указанията и приложенията към обществената поръчка са достъпни в Профила на купувача на ИА „Национален филмов център“ на адрес: www. nfc.bg.

СПОДЕЛИ: