Национален съвет за кино

Национален съвет за кино

ИЗБОР

Националният съвет за кино се назначава за срок от 2 години от изпълнителния директор на агенцията и се състои от 12 членове - лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Изкуства" или "Социални, стопански и правни науки" и най-малко 5 години стаж в областта на филмовата индустрия. Членовете на НСК се определят по предложение на професионалните сдружения и на юридическите лица с нестопанска цел от областта на филмовата индустрия, като задължително се включва и един представител, определен от Националния филмов център.
Два месеца преди изтичане на мандата на националния съвет за кино министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.

ЗАДАЧИ

Националният съвет за кино:
• разработва и предлага на министъра на културата чрез изпълнителния директор на НФЦ Национална програма за развитие на филмовата индустрия;
• съвместно с изпълнителния директор предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;
• разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор на НФЦ проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел от областта на филмовата индустрия;
• предлага на изпълнителния директор на НФЦ ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;
• предлага на изпълнителния директор на НФЦ български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.

СПОДЕЛИ: