Национална техническа комисия

Национална техническа комисия 

ИЗБОР

Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, от които:
1. двама експерти по изображение;
2. двама експерти по звук;
3. експерт по кино- и видеотехника.
Два месеца преди изтичане на мандата на техническата комисия министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.


ЗАДАЧИ

Националната техническа комисия
- оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на ЗФИ.
- решава с мотивирано заключение за съответствието на филма с техническите изисквания за изображение, звук, кино- и видеотехника.

СПОДЕЛИ: