Национална комисия за категоризация на филми

Национална комисия за категоризация на филми

ИЗБОР

Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 8 равнопоставени състава от по 7 членове. Всеки състав на комисията се състои от:
1. представител на Министерството на културата;
2. представител на Министерството на образованието и науката;
3. трима представители, определени от Националния съвет за кино;
4. представител, определен от агенцията
5. психолог.
Два месеца преди изтичане на мандата на националната комисия за категоризация на филми министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.


ЗАДАЧИ

Националната комисия за категоризация на филми:
- предлага на изпълнителния директор на агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показ на територията на Република България.
- определя категорията на филма, като отчита и определената категория на филма в страната производител, ако това не е Република България.
1. категория "А" - когато филмът е за деца и има възпитателен характер;
2. категория "B" - когато филмът утвърждава идеалите на хуманизма, популяризира националната и световната култура или по никакъв начин не противоречи на общоприетите морални норми в страната и няма ограничителни препоръки от комисията;
3. категория "С" - когато филмът съдържа отделни кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или отделни кадри с насилие в тях;
4. категория "D" - когато филмът съдържа значителен брой кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или значителен брой кадри с насилие в тях;
5. категория "Х" - когато филмът е натуралистично-еротичен.

СПОДЕЛИ: